Central Campus of Technology

Dharan-14, Hattisar
Notice:
वि. एस्सी. न्यूट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स दोश्रो वर्ष चौथो शत्रको भर्ना सम्बन्धी सूचना । वि. एस्सी. न्यूट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स प्रथम वर्ष दोश्रो शत्रको प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना । जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । वि.एस्सी. न्यूट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स तेश्रो वर्ष छैटौ शत्रको सैद्दान्तिक परिक्षा बारे सूचना । वि.एस्सी. न्यूट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स प्रथम वर्ष दोश्रो शत्रको सैद्दान्तिक परिक्षा बारे सूचना । सेमेष्टर प्रणाली अनुसार चार वर्ष स्नातक तह वि. एस्सी. न्यूट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स तेश्रो वर्ष छैटौ शत्रको परिक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । B.Tech(Food) Second, Third & Fourth Year Central Pre-Board Exam 2080 वि. एस्सी. दोश्रो वर्षको भर्ना सम्बन्धी सूचना । वि.एस्सी. प्रथम वर्षको छुट विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक परिक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना । B.Sc. Biology and Physical Pre-admission Application Form Notice for Re-Entrance 2080 B.Tech. Food First Year Admission Application Call Notice 2080 M.Sc. Microbiology First Semester Admission Notice 2080 B.Sc. Physical and Biology Second Admission Merit List 2080 B.Tech. Food Third Admission Merit List 2080 B.Sc. Physical and Biology First Year First Admission Merit List 2080 B.Tech. Food Second Admission Merit List 2080 B.Sc. Physical and Biological Pre-admission Application Form List 2080 B.Sc. Nutrition & Dietetics Second Admission Merit List 2080 B.Tech. Food First Year First Admission Merit List 2080 B.Sc. Pre-admission Application Form Extension Notice 2080 B.Tech. Food First Year Central Preboard Notice 2080 BIT First Year First Semester Admission Notice B.Tech. Food Pre-admission Application List 2080 B.Sc. Physics and Biology First Year Pre-admission Application Notice 2080 BIT admission application caLL notice 2080 B.Tech. Food Pre-admission & Samabesi Quota Application Form 2080 B.Sc. CSIT Application caLL Second Admission List 2080 B.Sc. CSIT and BIT Orientation Class Notice 2080 B.Sc. CSIT Application Call Result Notice 2080 BIT Third Admission Merit List 2080 B.Sc. CSIT Application Call Result 2080 BIT Second Admission Merit List 2080 B.Sc. CSIT First Semester Application Call Notice 2080 B.Sc. Nutrition and Dietetics Entrance Exam Schedule 2080 BIT First Semester First Admission Merit List 2080 B.Sc. CSIT Third Admission Merit List 2080 BIT Samabesi quota Application Notice and Form 2080 वि.आई.टी. प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा पूर्वभर्ना आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना वि.एस्सी. सि.एस.आई.टी. प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रमको संसोधित दोश्रो सूचि प्रमाशन B.Sc. CSIT Second Admission Merit List 2080 B.SC. CSIT Samabesi Quota Application Notice and Form 2080 B.Sc. CSIT Second Merit List Admission Application Call Notice 2080 B.Sc. Nutrition and Dietetics Entrance Examination Second Revised Notice 2080 B.Sc. CSIT First Semester First Admission Merit List 2080 B.Sc. Nutrition & Dietetics Entrance Examination Form Fill Up Extension Notice 2080 B.Sc. Nutrition & Dietetics Entrance Examination Notice 2080 B.Sc. Nutrition & Dietetics Fourth Semester EXAM Result 2079-080 Notice of Technical session realted to fermentation technology गरिब तथा जेहेनदार छात्रवृत्ति सूचना २०७९–०८० B.Tech (Food) admission list 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics First Year First Semester EXAM Result 2079 B.Sc. Admission Merit List 2079-080 Notice of "Interdisciplinary Scientific Seminar " B.Tech. Food Admission Application Call Notice 2080 B.Sc. Pre-Admission Application form Notice 2079-80 BIT First Year First Semester Admission List 2079 स्व.वि. यू निर्वाचन अन्तिम परिणाम २०७९ BIT First Year First Semester Application call for Admission 2079 सुचना !!!! B.Sc. Regular Class Start Notice स्वर्ण जयन्ती समारोहमा उपस्थिति हुने बारे सूचना !!! B.Sc CSIT first year second semester result published समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारहरूकाे नाम सिफारिस बारे सुचना निवार्चनकाे परिणाम घाेषणा गरिएकाे बारे सचुना मतदान , मतपत्र र मतगणना सम्वन्धी नियम B.Sc. Nutrition & Dietitics Second Year Third Semester & Third Year Sixth Semester Final Examination Routine स्व. वि. यू निर्वाचन २०७९ को उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरीएको सूचना उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना Final list for FSU Election सूचना! Orientation Class of M.Sc. Microbiology First Year First Semester Orientation Class of B.Sc. First Year B.Sc Nutrition & Dietitics Examination Form Fill up Notice( Third Semester & Sixth Semester ) B.Sc CSIT First Year First Semester Admission list B.Tech Food First Year Admission Merit List 2079 वि.एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स दोस्रो वर्ष तेस्रो शत्र तथा तेस्रो वर्ष छैटौँ शत्रको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । BIT Pre-Board First Year Second Semester Exam 2079 M.Sc. Microbiology (Food) Practical Routine First Year Second Semester B.Sc. Nutrition & Dietetics Practical Routine of Fourth Semester 2079 B.Sc CSIT APPLICATION CALL 2079 BIT (BACHELOR IN INFORMATION TECHNOLOGY) APPLICATION CALL ADMISSION MERIT LIST 2079 B.Tech. Food Application Call Result Revised List 2079-11-02 B.Tech. Food First Year Admission Merit List 2079 बि. आई.टी. प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्नाको लागि पुनः निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । बि. एस्सी. सि.एस. आई.टी. प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्नाको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । M.Sc. Microbiology Admission Merit List 2079 B.Tech. Food Application Call Notice 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics Application Call Notice 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics Fourth Semester Revised Exam Schedule 2079 BIT Application Call Second Admission List 2079 B.Tech. Food Fourth Merit list 2079 B.Tech & B.Sc Nutrition & Dietitics first year Orientation Class 2079 BIT Application call admission merit list 2079 BIT Application Call Notice 2079 BIT and B.SC. CSIT First Year First Semester Orientation and Regular Class Notice 2079 B.Tech. Food Third Admission Merit List 2079 B.Sc. Physics and Biology First Year First Admission Merit List 2079 B.Sc. CSIT Fourth Admission Merit List 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics third merit list 2079 B.Sc. first year internal exam revised notice 2079 B.Tech. Food Second Admission Merit List 2079 B.SC. CSIT Third Admission Merit List 2079 BIT Third Admission Merit List 2079 B.SC. Nutrition & Dietetics Second Admission Merit List 2079 B.Sc. Physics and Biology First Year Pre-admission Application Notice 2079 B.Tech. Food Samabesi Quota First Admission List 2079 B.SC. CSIT Second Admission Merit List 2079 BIT second Admission Merit List 2079 B.Tech. Food Samabesi Quota Admission notice 2079 B.Tech. Food First Admission Merit List 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics First Admission Merit List 2079 B.Sc. CSIT Admission Application call Notice for Second Merit List 2079 B.Tech. Food Central Pre-board Examination Notice 2079 B.Tech. Food Pre-admission & Samabesi Quota Application Form 2079 BIT First Year First Semester First Admission Merit List 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics Entrance Exam Date and Notice Revised Notice 2079 BIT Samabesi Quota Application Notice and Form 2079 B.SC. CSIT Samabesi Quota Application Notice and Form 2079 BIT Pre Admission Application Notice and Form 2079 B.Sc. CSIT First Year First Semester First Admission Merit List 2079 B.Sc. Nutrition & Dietetics Entrance Application Form Second Extension Notice 2079 Btech को प्रवेश परिक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्वन्धी सूचना बि.एस्सी.सि.एस.आई .टी . प्रथम वर्ष प्रथम शत्र २०७८ मा भर्ना हुने विद्यार्थूहरुको अन्तिम कोटा निर्धारण गरिएको बारे सूचना बि.आई.टी . प्रथम शत्र २०७८ मा भर्ना हुने विद्यार्थूहरुको अन्तिम कोटा निर्धारण गरिएको बारे सूचना B.Sc. Nutrition & Dietetics Entrance Application Form Extension Notice 2079 वि. एस्सी. वि. आई. टी प्रथम वर्ष प्रथम शत्रको प्रयोगात्मक परिक्षा बारे सूचना । वि. एस्सी. सि.एस. आई. टी प्रथम वर्ष प्रथम शत्रको प्रयोगात्मक परिक्षा बारे सूचना । B.Sc. Nutrition & Dietetics Entrance Application Form Notice 2079 Invitation of Bid (Procurement of Goods; Furniture) नया भर्ना सम्बन्धी सूचना B.Sc. Entrance Exam 2079 Notice B.Sc. CSIT Entrance Exam -2079 Notice BIT Entrance Exam -2079 Notice B.Tech (Food Technology) Entrance Exam 2079 Notice Garib Tatha Jehendar Scholarship Notice 2079 for 2078/2079 दशै -दिपावली विदा सम्वन्धी सुचना सूचना B.Sc. Nutrition & Dietetics First Year First Semester Exam Result 2079 B.SC. CSIT First Year First Semester Internal Examination Routine 2079 विमा सम्वन्धी सूचना B.Sc. First Year New Admission List 2079 विद्युत महसुलको दरमा वृद्धि गरिएको वारे सुचना B.Sc. First Year New Admission Notice and Application Form 2079 B.SC. Nutrition & Dietetics Second Year Fourth Semester Result 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics First Year Second Semester Result 2078 बि.टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना बि.टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा रिक्त काेटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना cctdharan एप सम्वन्धी सुचना आधीकारीक इमेल प्रयोग सम्वन्धमा B.Tech (Food)Class Routine 2079/80 B.Sc. Physics and Biology First Year Regular Class Notice 2078 गणतन्त्र दिवस विदा सम्वन्धी सूचना MSC Microbiology 1st Year 1st Semester Practical Exam Schedule MSC Microbiology Second Year Third Semester Pre-Board Exam Routine BSC Nutrtion & Dietetics Second Year 3rd semseter Pre-Board Exam Schedule B.Sc. Physical & Biology First Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Application Call Result 2078 B.Sc. Pre Admission Form Fill up Date Extension Notice 2078 वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । B.SC. CSIT Application Call for Admission Notice 2078 बि. एस्सी. वायोलोजी तथा फिजिकल समुह अन्तर्गत प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सुचना । Admission Procedure at Central Campus of Technology, Dharan. BIT First Year First Semester Orientation Class Notice 2078 B.SC. Nutrition & Dietetics First Year First Semester Orientation Class Notice 2078 B.Tech. Food First Year Orientation Class Notice 2078 B.Sc. CSIT Application Call Result 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics Application Call Second List Result 2078 B.Tech. Food Third Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Tech. Samabesi Quota Second Admission Merit List 2078 B.Tech. Food First Year Second Admission Merit List 2078 B.SC. CSIT First Year First Semester Application Call Notice 2078 B.SC. CSIT First Year First Semester Orientation Class Notice 2078 अंाशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना BIT Admission Notice 2078 for all eligible students BIT First Year First Semester Second Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Tech. Samabesi Quota Admission Result 2078 B.SC. Nutrition & Dietetics Application Call Result 2078 B.Tech. Food Samabesi Quota Notice 2078 B.Tech. Food First Admission Merit List 2078 B.Sc. CSIT First Year First Semester Third Admission Merit List 2078 BIT Samabesi Quota Notice and Application Form 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics Application Call for Admission 2078 BIT First Year First Semester First Admission Merit List 2078 B.Tech. Food Pre-admission Form 2078 B.Sc. CSIT Second Admission Merit List 2078 B.Sc. Nutrition & Dietetics First Year First Semester Third Admission Merit List 2078 BIT Pre Admission Application Notice and Form 2078 B.SC. CSIT First Year First Semester Application Call Notice 2078 B.Sc. Nutrition And Dietetics First Year First Semester Second Admission Merit List 2078 बि.एस्सी. सि.एस.अाइ.टी. प्रथम वर्षमा समावेशी काेटमा अावेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना B.Sc. CSIT First Year First Semester admission merit List 2078 वि. एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रम प्रथम सूचि प्रकाशन । B.Sc.CSIT विषय २०७८ को नयाँ भर्नाको प्रवेश परिक्षाको आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । BIT कार्यक्रम २०७८ सालको नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । B.Sc. भर्ना २०७८ का लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । B.Tech. Food Technology विषयकाे नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सेमेष्टर प्रणाली अनुसार चार वर्ष स्नातक तह वि.एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाईटेटिक्स (B. Sc. Nutrition & Dietetics) विषयको प्रवेश परिक्षा २०७८ को तालिका संसोधन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । कावाडी सामान लिलाम बिक्रीको गोप्य दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । B.Sc. Nutrition and Dietetics Entrance Notice 2078 छात्रबास नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना । भर्ना सम्बन्धी सूचना । क्यास डिमोन्ष्ट्रेशन तथा मौखिक अन्तर्वार्ताको मिति प्रकाशित गरिएको बारे सूचना । नयाँ क्याम्पस परिचय पत्र निर्माण सम्बन्धि सूचना । कक्षाहरु सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना Notice on Hands-on Proposal Writing Training वि. आई.टी. प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा परिक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना ई-एटेन्डेन्स र भौतिक रुपमा उपस्थित हुने बारे सबै प्राध्यापक/शिक्षक वर्गमा B.Tech. Food Applicatoin call result 2077 वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धि सूचना। एम. एस्सी. माईक्रोवायोलोजी प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना। प्रि-बोर्ड परिक्षा बारे सूचना । त्रि.वि. नाम दर्ताको लागि छुटेका बाँकी कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना। B.Sc. पुन प्रवेश परिक्षाको सूचना । शैक्षिक शत्र २०७७/०७८ मा स्नातक तह अन्तर्गत भर्ना हुने प्रथम वर्ष विद्यार्थीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजातहरु बारे सूचना। वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। Admission Open on B. Tech Food First Year 2077 वि. एस्सी. प्रथम बर्षमा भर्ना भएका विध्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम (Orientation Program) तथा कक्षा सन्चालन सम्वन्धी सुचना । वि. एस्सी. द्वितिय तथा तृतिय बर्षको कक्षा सन्चालन सम्वन्धी सुचना । वि. एस्सी. प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धि सूचना। सहयोग गरिदिने बारे । बि.एस्सी. वायाेलाेजी तथा फिजिकल प्रथम बर्षमा भर्ना सम्बन्धी तेश्राे सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । बि.एस्सी. प्रथम वर्ष अन्तर्गत वायाेलाेजी तथा फिजिकल समुहमा भर्नाका लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना । List of Registration No. of B.Sc. 1st Year Student Admission to BIT B. Tech. Food Admission Notice & Name List BIT Admission Notice & Third Merit List 2077/078 वि.टेक. खाद्य प्रविधि र प्रथम वर्षमा भर्ना हुने म्याद सम्बन्धी सूचना । वि.एस्सी. फिजिकल तथा वायालोजी प्रथम वर्षमा भर्नाको लागि मिति थप गरिएको सूचना अनलाईन कक्षा सञ्चालन हुने बारे जरुरी सूचना । Merit List of BIT (Bachelor of Information Technology) वि. टेक. खाद्य प्रविधि प्रथम वर्षमा भर्ना हुने योग्यताक्रमको तेश्रो सूचि प्रकाशन। चार वर्ष स्नातक तह BIT विषयको भर्ना सम्बन्धमा र PASSED MERIT LIST वि. एस्सी. न्युट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम शत्रमा भर्ना हुने योग्यताक्रम दोश्रो सूचि प्रकाशन। वि. टेक. खाद्य प्रविधि दोश्रो, तेश्रो र चाैथाै वर्षको कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना। नोट: समस्त विद्यार्थी वर्गमा यो सुचित गरिन्छ कि दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७७ चैत्र २२ गते सम्म वि. आई. टी. को  फारम भर्न सकिने छ। B. Tech. Food First Merit List 2077 B.Sc. Nutrition And Dietetics Admission First Merit List 2077 Pre-Admission Form open on B-Tech Food Admission open on B-Tech Food Admission open on B.Sc Admission open on Nutrition

Our Faculties Member

# Designation Name Gender Department PHD Status Photo
1 Lecturer / HOD Roma Ghimire Female Department of Compulsory Subjects Permanent
2 Assistant Professor Balbhadra Bhandari Male Bachelor of Information Technology (BIT) Permanent
3 Teaching Assistant Suman Adhikari Male Department of Compulsory Subjects Contract
4 Teaching Assistant Bikram Rai Male BSc CSIT Part-time
5 Teaching Assistant Bikash Soni Male Bachelor of Information Technology (BIT) Part-time
6 Teaching Assistant Sagar Gautam Male BSc CSIT Part-time
7 Teaching Assistant Nar Bahadur Tamang Male Department of Compulsory Subjects Part-time
8 Assistant Professor Manoj Khanal Male Department of Chemistry Permanent
9 Assistant Professor Netra Prasad Subedi Male Department of Chemistry Permanent
10 Assistant Professor Debendra Rai Male Department of Chemistry Permanent
11 Teaching Assistant Dil Bahadur Limbu Male Department of Chemistry Contract
12 Teaching Assistant Anish Acharya Male Department of Chemistry Part-time
13 Lecturer / HOD Ganesh Tamang Male Department of Biology Permanent
14 Assistant Professor Sanju Parajuli Female Department of Biology Permanent
15 Assistant Professor Sabitri Shrestha Female Department of Biology Permanent
16 Teaching Assistant Mahesh Kumar Sah Male Bachelor of Information Technology (BIT) Part-time